Likestilling er helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 5 handler spesifikt om likestilling mellom kjønnene, men likestilling er nødvendig for å nå alle de 17 målene. Vi må se likestilling og bærekraftsmål i sammenheng, og en ny generasjon må på banen, generasjon likestilling.

Beijing-erklæringen 

Beijing-erklæringen stadfestet at kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og at kvinner skal ha de samme rettighetene som menn. I år er det 25 år siden Beijing-erklæringen og handlingsplanen for å oppnå full likestilling ble vedtatt av 189 medlemslandsmøter i Kina. Erklæringen er den mest fremtidsrettede handlingsplan for arbeid med kvinners rettigheter og likestilling som noen gang er vedtatt. Den er en viktig veileder. Erklæringen gir retning for områder som må jobbes med for å fjerne de systematiske hindringene som gjør at kvinner ikke har samme rettigheter som menn.

I 1995, gjennom 12 definerte områder hvor kvinner ikke er likestilt med menn har de 189 landene forpliktet seg til å iverksette tiltak for å sikre like rettigheter til kvinner: 1) kvinner og miljø, 2) kvinner i makt og beslutningsposisjoner, 3) unge jenter, 4) kvinners økonomi, 5) kvinner og fattigdom, 6) vold mot kvinner, 7) kvinners rettigheter, 8) kvinner og utdanning, 9) kvinners muligheter sett i forhold til de institusjonelle mekanismer, 10) kvinners helse, 11)  kvinner og media og 12) kvinners situasjon i væpnede konflikter. De 12 definerte områdene som ble vedtatt i 1995 er gjenkjennbare i FNs 17 bærekraftsmål. For å nå de målene, må likestilling ligge til grunn i alle 17. 

Vi opplever at konservative og religiøse motkrefter mobiliserer mot handlingsplanen. Mange land motsetter seg flere av områdene. Nå er det viktig å mobilisere. Vi må få med en ny generasjon likestilling med i arbeidet, slik at erklæringen og handlingsplanen fortsatt står slik den er i dag og at vi ikke får tilbakeslag.

Unge stemmer og generasjon likestilling

I arbeidet for å oppnå bærekraftsmålene og Beijing-plattformen er det viktig å se disse i sammenheng. Vi må få frem unge stemmer, en ny generasjon som ser det helt naturlig at likestilling mellom kvinner og menn er en forutsetning for bærekraftig utvikling og fred. Når vi styrker kvinner og jenter, vil vi realisere en bedre fremtid for alle.

En ny verden i 2030? 

FNs mål, må være våre alles mål. Mobilisering, både fra myndigheter og sivilt samfunn må til for å holde løftene fra Beijing-erklæringen. Vi må ta de unge stemmene med. En ambisjon om en fredelig og rettferdig verden, for alle. 

I år markere vi at det er 25 år siden Beijing-erklæringen ble vedtatt. Norge vil delta og bidra med gode og viktige innspill inn i de viktige internasjonale møteplassene, både i FNs kvinnekommisjonsmøte og jubileer, samt FNs generalforsamling. Både regjeringen og sivilt samfunn har stor vilje og ønske om å gjøre en forskjell, det er en styrke i seg selv.

Vi har mye å være stolte av å ha oppnådd i Norge, det har vært fremgang og vi er på mange områder et foregangsland. Men faktum er, at ingen land kan hevde å ha oppnådd full likestilling. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *